مسئولیت پذیری اجتماعی از نگاه میلتون فریدمن  

فریدمن (۱۹۷۰) مسئولیت پذیری اجتماعی را اینچنین تعریف می کند: «هدایت سازمان در جهتی که مورد نظر سهامداران است؛ به طوری که به حداکثرسازی سود کمک کرده و در عین حال با قوانین مکتوب و غیر مکتوب جامعه سازگار باشد». وی بقای سازمان را در گرو توجیه اقتصادی و اجتماعی سازمان برای جامعه می داند. در توجیه اقتصادی، شهروندان باید از بازخور سرمایه گذاری های خود در سازمان مطمئن باشند؛ در توجیه اجتماعی، کسب رضایت اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی کاری و فردی افراد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1