۳ماده 21 قانون جامع  

س - همسر بنده فرزند جانباز 25 درصد فرهنگی است با توجه به اینکه سال گذشته و امسال آموزش پرورش استخدامی دارد و ایشان مشمول ماده 48 هستند تکلیف چیست؟آموزش و پرورش میگوید باید در آزمون شرکت کند.در صورتی که ماده 48 میگوید بدون هیچ قید و شرطی باید استخدام و جایگزین پدر شوند.لطفا راهنمایی کنید.ج-  چون در تبصره ۳ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام

ادامه مطلب  

۳ماده 21 قانون جامع  

س - همسر بنده فرزند جانباز 25 درصد فرهنگی است با توجه به اینکه سال گذشته و امسال آموزش پرورش استخدامی دارد و ایشان مشمول ماده 48 هستند تکلیف چیست؟آموزش و پرورش میگوید باید در آزمون شرکت کند.در صورتی که ماده 48 میگوید بدون هیچ قید و شرطی باید استخدام و جایگزین پدر شوند.لطفا راهنمایی کنید.ج-  چون در تبصره ۳ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام

ادامه مطلب  

۳ماده 21 قانون جامع  

س - همسر بنده فرزند جانباز 25 درصد فرهنگی است با توجه به اینکه سال گذشته و امسال آموزش پرورش استخدامی دارد و ایشان مشمول ماده 48 هستند تکلیف چیست؟آموزش و پرورش میگوید باید در آزمون شرکت کند.در صورتی که ماده 48 میگوید بدون هیچ قید و شرطی باید استخدام و جایگزین پدر شوند.لطفا راهنمایی کنید.ج-  چون در تبصره ۳ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام

ادامه مطلب  

۳ماده 21 قانون جامع  

س - همسر بنده فرزند جانباز 25 درصد فرهنگی است با توجه به اینکه سال گذشته و امسال آموزش پرورش استخدامی دارد و ایشان مشمول ماده 48 هستند تکلیف چیست؟آموزش و پرورش میگوید باید در آزمون شرکت کند.در صورتی که ماده 48 میگوید بدون هیچ قید و شرطی باید استخدام و جایگزین پدر شوند.لطفا راهنمایی کنید.ج-  چون در تبصره ۳ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام

ادامه مطلب  

۳ماده 21 قانون جامع  

س - همسر بنده فرزند جانباز 25 درصد فرهنگی است با توجه به اینکه سال گذشته و امسال آموزش پرورش استخدامی دارد و ایشان مشمول ماده 48 هستند تکلیف چیست؟آموزش و پرورش میگوید باید در آزمون شرکت کند.در صورتی که ماده 48 میگوید بدون هیچ قید و شرطی باید استخدام و جایگزین پدر شوند.لطفا راهنمایی کنید.ج-  چون در تبصره ۳ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام

ادامه مطلب  

۳ماده 21 قانون جامع  

س - همسر بنده فرزند جانباز 25 درصد فرهنگی است با توجه به اینکه سال گذشته و امسال آموزش پرورش استخدامی دارد و ایشان مشمول ماده 48 هستند تکلیف چیست؟آموزش و پرورش میگوید باید در آزمون شرکت کند.در صورتی که ماده 48 میگوید بدون هیچ قید و شرطی باید استخدام و جایگزین پدر شوند.لطفا راهنمایی کنید.ج-  چون در تبصره ۳ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام

ادامه مطلب  

۳ماده 21 قانون جامع  

س - همسر بنده فرزند جانباز 25 درصد فرهنگی است با توجه به اینکه سال گذشته و امسال آموزش پرورش استخدامی دارد و ایشان مشمول ماده 48 هستند تکلیف چیست؟آموزش و پرورش میگوید باید در آزمون شرکت کند.در صورتی که ماده 48 میگوید بدون هیچ قید و شرطی باید استخدام و جایگزین پدر شوند.لطفا راهنمایی کنید.ج-  چون در تبصره ۳ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام

ادامه مطلب  

۳ماده 21 قانون جامع  

س - همسر بنده فرزند جانباز 25 درصد فرهنگی است با توجه به اینکه سال گذشته و امسال آموزش پرورش استخدامی دارد و ایشان مشمول ماده 48 هستند تکلیف چیست؟آموزش و پرورش میگوید باید در آزمون شرکت کند.در صورتی که ماده 48 میگوید بدون هیچ قید و شرطی باید استخدام و جایگزین پدر شوند.لطفا راهنمایی کنید.ج-  چون در تبصره ۳ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام

ادامه مطلب  

۳ماده 21 قانون جامع  

س - همسر بنده فرزند جانباز 25 درصد فرهنگی است با توجه به اینکه سال گذشته و امسال آموزش پرورش استخدامی دارد و ایشان مشمول ماده 48 هستند تکلیف چیست؟آموزش و پرورش میگوید باید در آزمون شرکت کند.در صورتی که ماده 48 میگوید بدون هیچ قید و شرطی باید استخدام و جایگزین پدر شوند.لطفا راهنمایی کنید.ج-  چون در تبصره ۳ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام

ادامه مطلب  

۳ماده 21 قانون جامع  

س - همسر بنده فرزند جانباز 25 درصد فرهنگی است با توجه به اینکه سال گذشته و امسال آموزش پرورش استخدامی دارد و ایشان مشمول ماده 48 هستند تکلیف چیست؟آموزش و پرورش میگوید باید در آزمون شرکت کند.در صورتی که ماده 48 میگوید بدون هیچ قید و شرطی باید استخدام و جایگزین پدر شوند.لطفا راهنمایی کنید.ج-  چون در تبصره ۳ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام

ادامه مطلب  

۳ماده 21 قانون جامع  

س - همسر بنده فرزند جانباز 25 درصد فرهنگی است با توجه به اینکه سال گذشته و امسال آموزش پرورش استخدامی دارد و ایشان مشمول ماده 48 هستند تکلیف چیست؟آموزش و پرورش میگوید باید در آزمون شرکت کند.در صورتی که ماده 48 میگوید بدون هیچ قید و شرطی باید استخدام و جایگزین پدر شوند.لطفا راهنمایی کنید.ج-  چون در تبصره ۳ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام

ادامه مطلب  

۳ماده 21 قانون جامع  

س - همسر بنده فرزند جانباز 25 درصد فرهنگی است با توجه به اینکه سال گذشته و امسال آموزش پرورش استخدامی دارد و ایشان مشمول ماده 48 هستند تکلیف چیست؟آموزش و پرورش میگوید باید در آزمون شرکت کند.در صورتی که ماده 48 میگوید بدون هیچ قید و شرطی باید استخدام و جایگزین پدر شوند.لطفا راهنمایی کنید.ج-  چون در تبصره ۳ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام

ادامه مطلب  

۳ماده 21 قانون جامع  

س - همسر بنده فرزند جانباز 25 درصد فرهنگی است با توجه به اینکه سال گذشته و امسال آموزش پرورش استخدامی دارد و ایشان مشمول ماده 48 هستند تکلیف چیست؟آموزش و پرورش میگوید باید در آزمون شرکت کند.در صورتی که ماده 48 میگوید بدون هیچ قید و شرطی باید استخدام و جایگزین پدر شوند.لطفا راهنمایی کنید.ج-  چون در تبصره ۳ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام

ادامه مطلب  

۳ماده 21 قانون جامع  

س - همسر بنده فرزند جانباز 25 درصد فرهنگی است با توجه به اینکه سال گذشته و امسال آموزش پرورش استخدامی دارد و ایشان مشمول ماده 48 هستند تکلیف چیست؟آموزش و پرورش میگوید باید در آزمون شرکت کند.در صورتی که ماده 48 میگوید بدون هیچ قید و شرطی باید استخدام و جایگزین پدر شوند.لطفا راهنمایی کنید.ج-  چون در تبصره ۳ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام

ادامه مطلب  

۳ماده 21 قانون جامع  

س - همسر بنده فرزند جانباز 25 درصد فرهنگی است با توجه به اینکه سال گذشته و امسال آموزش پرورش استخدامی دارد و ایشان مشمول ماده 48 هستند تکلیف چیست؟آموزش و پرورش میگوید باید در آزمون شرکت کند.در صورتی که ماده 48 میگوید بدون هیچ قید و شرطی باید استخدام و جایگزین پدر شوند.لطفا راهنمایی کنید.ج-  چون در تبصره ۳ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام

ادامه مطلب  

۳ماده 21 قانون جامع  

س - همسر بنده فرزند جانباز 25 درصد فرهنگی است با توجه به اینکه سال گذشته و امسال آموزش پرورش استخدامی دارد و ایشان مشمول ماده 48 هستند تکلیف چیست؟آموزش و پرورش میگوید باید در آزمون شرکت کند.در صورتی که ماده 48 میگوید بدون هیچ قید و شرطی باید استخدام و جایگزین پدر شوند.لطفا راهنمایی کنید.ج-  چون در تبصره ۳ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام

ادامه مطلب  

۳ماده 21 قانون جامع  

س - همسر بنده فرزند جانباز 25 درصد فرهنگی است با توجه به اینکه سال گذشته و امسال آموزش پرورش استخدامی دارد و ایشان مشمول ماده 48 هستند تکلیف چیست؟آموزش و پرورش میگوید باید در آزمون شرکت کند.در صورتی که ماده 48 میگوید بدون هیچ قید و شرطی باید استخدام و جایگزین پدر شوند.لطفا راهنمایی کنید.ج-  چون در تبصره ۳ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام

ادامه مطلب  

قفسقل یبل یسبل یسبل  

سیب سیب سیب سی
لیس بلیبل یبل یبسل
- آموزش پریمیر

- آموزش ادیوس

- آموزش جعبه سازی کادویی

- آموزش بوکس حرفه ای

- آموزش گیتار

- آموزش پرورش قارچ

- آموزش کیک بوکسینگ

- آموزش هویه کاری

- آموزش پرورش مرغ

- آموزش شنا

- آموزش شطرنج

- آموزش ساز دهنی

- آموزش تاسیس آتلیه عکاسی

- نقشه و پلان آماده

- خرید اینترنتی آموزش خیاطی
س سیب سیب سیبب سیب س
آموزش و راهنمای دروس پنجم دبستان

- آموزش و راهنمای دروس دوم دبستان

- آموزش و راهنمای دروس سوم دبستانادامه مطلب  

سقف یفغا فال لیسب سیلی بل  

س لسیبسیبل یبل سیب سی
لس یب سشیب شسیب س
خرید آموزش تعمیرات لپ تاپ

- خرید آموزش چرم دوزی

- خرید ماسک طرح جمجمه

- خرید راهنمای دروس پنجم دبستان

- خرید راهنمای دروس دوم دبستان

- خرید راهنمای دروس سوم دبستان

- خرید راهنمای دروس چهارم دبستان

- خرید راهنمای دروس اول دبستان

- خرید راهنمای دروس هفتم

- خرید راهنمای دروس هشتم

- خرید آموزش تعمیرات موبایل

- خرید آموزش پرورش شتر مرغ

- خرید آموزش کامپیوتر

- خرید آموزش بدنسازی

- خرید آموزش بادی

ادامه مطلب  

استیضاح وزیر آموزش و چرور را دنبال میکنیم  

بهرام پارسایی(نماینده مردم شیراز در مجلس )
-اظهار کرد: استیضاح آقای بطحایی وزیر
آموزش و پرورش به دلیل رعایت ملاحظاتی منتفی شد، اما پس از آغاز سال
تحصیلی مدارس و از بین رفتن این ملاحظات مجددا سوالات و ابهامات خود را از
وزیر آموزش و پرورش در قالب استیضاح مطرح خواهیم کرد.
تاریخ انتشار: 12 شهریور 97
منبع: سرمشق نیوز
نقل از ایسنا
 
 

ادامه مطلب  

استیضاح وزیر آموزش و چرور را دنبال میکنیم  

بهرام پارسایی(نماینده مردم شیراز در مجلس )
-اظهار کرد: استیضاح آقای بطحایی وزیر
آموزش و پرورش به دلیل رعایت ملاحظاتی منتفی شد، اما پس از آغاز سال
تحصیلی مدارس و از بین رفتن این ملاحظات مجددا سوالات و ابهامات خود را از
وزیر آموزش و پرورش در قالب استیضاح مطرح خواهیم کرد.
تاریخ انتشار: 12 شهریور 97
منبع: سرمشق نیوز
نقل از ایسنا
 
 

ادامه مطلب  

استیضاح وزیر آموزش و چرور را دنبال میکنیم  

بهرام پارسایی(نماینده مردم شیراز در مجلس )
-اظهار کرد: استیضاح آقای بطحایی وزیر
آموزش و پرورش به دلیل رعایت ملاحظاتی منتفی شد، اما پس از آغاز سال
تحصیلی مدارس و از بین رفتن این ملاحظات مجددا سوالات و ابهامات خود را از
وزیر آموزش و پرورش در قالب استیضاح مطرح خواهیم کرد.
تاریخ انتشار: 12 شهریور 97
منبع: سرمشق نیوز
نقل از ایسنا
 
 

ادامه مطلب  

اولین جلسه شورای پروژه مهر منطقه روز پنجشنبه مورخه 11/5/97 در دفتر ریاست محترم اداره برگزار گردید .  

اولین جلسه شورای پروژه مهر منطقه روز پنجشنبه مورخه 11/5/97 در دفتر ریاست محترم اداره برگزار گردید .
بنا به  گزارش کارشناس روابط عمومی اداره  آموزش و  پرورش  منطقه ، در راستای عملیاتی شدن دستورالعمل پروژه مهر 97 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان  اولین جلسه شورای پروژه مهر آموزش و  پرورش این منطقه با حضور کلیه اعضا در محل دفتر رئیس اداره تشکیل گردید . در این جلسه پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید ، ابتدا جناب آقای زارع  رئیس اداره آموزش و

ادامه مطلب  

مقام معلم بررسی نظام آموزشی و پرورش آیا موفقیت شانسی است ؟  

علی خادمی, [۳۰.۰۴.۱۸ ۰۹:۰۸]علی خادمی _ تحلیل زمانه
به مناسبت هفته ی گرامی داشت مقام معلم
بررسی نظام آموزشی و پرورش  آیا موفقیت شانسی است ؟
نظام آموزش و پرورش ایران به نظر خیلی از صاحبنظران همانند اقتصاد و سیاست به بن بست رسیده است
حرکات جست و گریخته توسط وزیران این عرصه فعلا راه به جایی نبرده و فقط در حد تغییرات صوری بوده است برنامه تحول بنیادین آموزش و پرورش که خواستار تغییرات بنیادی در برنامه های نظام آموزش و پرورش بود فعلا با اجرای برنامه ی

ادامه مطلب  

علاقه یا دلزدگی نسبت به مدرسه  

-
سیدمحمد بطحایی (وزیر آموزش و پرورش): «آموزش و پرورش باید محلی برای تمرین زندگی بچه‌ها باشد
و به همین علت، دانش‌آموزان نباید با دلزدگی
به مدرسه بیایند. ما سعی
کردیم تا ایراداتی که در مدرسه وجود دارد و باعث دلزدگی دانش‌آموزان می‌شود
را به تدریج رفع کنیم. در اولین قدم، حذف
آزمون‌ها از مدارس ابتدایی را
برای برگرداندن مسیر مدارس به اهداف اصلی تعلیم و تربیت انجام دادیم.»

وزیر آموزش و پرورش افزود: «در همین اولین قدم، هجمه‌ها و فشارها به اج

ادامه مطلب  

درباره درخواست فرماندار از خبرنگاران  

فرماندار امروز در نشست با بخشی از خبرنگاران می توانست از حواشی اخیر عبور کند و به برخی از سوالات خبرنگاران تنها این پاسخ را بدهد: بگذریم - سووال بعد ولی باز بر نظریات قبلی خود اصرار داشته منتها چندبار از خبرنگاران خواسته صحبتهای او منتشر نشود.نماینده مردم شهرستان کاشان هم پریروز به یکی از خبرنگاران گفت : آموزش و پرورش نیاز به آرامش دارد فضا را ملتهب نکنید .به هر حال بنا به تاکیدات فرماندار و نماینده شهرستان باید از حواشی اخیر انتصاب رئیس آمو

ادامه مطلب  

آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ  

بسمه تعالی
نکته: این نوشته، انتقادی بسیار شدیدی است بر سیاست های آموزش و پرورش لذا امیدوارم که کسی از این سخنان آزرده نشود.
آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ
۱- آیا اسلام مهم است یا علوم تجربی؟ آقایان مهترم، آنهایی که فکر می کنند خدا می فرماید که علم مهمتر از قرآن و نماز است، عزیزانم منظور خدا علم فلسفی دینی مذهبی است نه یکسری چیزهایی غربی زده شده!‍ در حقیقت حتی مطالعات نشان داده شده است که علم طب ریشه ای دارد در برسی های تحلیلی و نه تجربی!
۲- با کمی

ادامه مطلب  

آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ  

بسمه تعالی
نکته: این نوشته، انتقادی بسیار شدیدی است بر سیاست های آموزش و پرورش لذا امیدوارم که کسی از این سخنان آزرده نشود.
آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ
۱- آیا اسلام مهم است یا علوم تجربی؟ آقایان مهترم، آنهایی که فکر می کنند خدا می فرماید که علم مهمتر از قرآن و نماز است، عزیزانم منظور خدا علم فلسفی دینی مذهبی است نه یکسری چیزهایی غربی زده شده!‍ در حقیقت حتی مطالعات نشان داده شده است که علم طب ریشه ای دارد در برسی های تحلیلی و نه تجربی!
۲- با کمی

ادامه مطلب  

آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ  

بسمه تعالی
نکته: این نوشته، انتقادی بسیار شدیدی است بر سیاست های آموزش و پرورش لذا امیدوارم که کسی از این سخنان آزرده نشود.
آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ
۱- آیا اسلام مهم است یا علوم تجربی؟ آقایان مهترم، آنهایی که فکر می کنند خدا می فرماید که علم مهمتر از قرآن و نماز است، عزیزانم منظور خدا علم فلسفی دینی مذهبی است نه یکسری چیزهایی غربی زده شده!‍ در حقیقت حتی مطالعات نشان داده شده است که علم طب ریشه ای دارد در برسی های تحلیلی و نه تجربی!
۲- با کمی

ادامه مطلب  

آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ  

بسمه تعالی
نکته: این نوشته، انتقادی بسیار شدیدی است بر سیاست های آموزش و پرورش لذا امیدوارم که کسی از این سخنان آزرده نشود.
آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ
۱- آیا اسلام مهم است یا علوم تجربی؟ آقایان مهترم، آنهایی که فکر می کنند خدا می فرماید که علم مهمتر از قرآن و نماز است، عزیزانم منظور خدا علم فلسفی دینی مذهبی است نه یکسری چیزهایی غربی زده شده!‍ در حقیقت حتی مطالعات نشان داده شده است که علم طب ریشه ای دارد در برسی های تحلیلی و نه تجربی!
۲- با کمی

ادامه مطلب  

آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ  

بسمه تعالی
نکته: این نوشته، انتقادی بسیار شدیدی است بر سیاست های آموزش و پرورش لذا امیدوارم که کسی از این سخنان آزرده نشود.
آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ
۱- آیا اسلام مهم است یا علوم تجربی؟ آقایان مهترم، آنهایی که فکر می کنند خدا می فرماید که علم مهمتر از قرآن و نماز است، عزیزانم منظور خدا علم فلسفی دینی مذهبی است نه یکسری چیزهایی غربی زده شده!‍ در حقیقت حتی مطالعات نشان داده شده است که علم طب ریشه ای دارد در برسی های تحلیلی و نه تجربی!
۲- با کمی

ادامه مطلب  

آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ  

بسمه تعالی
نکته: این نوشته، انتقادی بسیار شدیدی است بر سیاست های آموزش و پرورش لذا امیدوارم که کسی از این سخنان آزرده نشود.
آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ
۱- آیا اسلام مهم است یا علوم تجربی؟ آقایان مهترم، آنهایی که فکر می کنند خدا می فرماید که علم مهمتر از قرآن و نماز است، عزیزانم منظور خدا علم فلسفی دینی مذهبی است نه یکسری چیزهایی غربی زده شده!‍ در حقیقت حتی مطالعات نشان داده شده است که علم طب ریشه ای دارد در برسی های تحلیلی و نه تجربی!
۲- با کمی

ادامه مطلب  

آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ  

بسمه تعالی
نکته: این نوشته، انتقادی بسیار شدیدی است بر سیاست های آموزش و پرورش لذا امیدوارم که کسی از این سخنان آزرده نشود.
آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ
۱- آیا اسلام مهم است یا علوم تجربی؟ آقایان مهترم، آنهایی که فکر می کنند خدا می فرماید که علم مهمتر از قرآن و نماز است، عزیزانم منظور خدا علم فلسفی دینی مذهبی است نه یکسری چیزهایی غربی زده شده!‍ در حقیقت حتی مطالعات نشان داده شده است که علم طب ریشه ای دارد در برسی های تحلیلی و نه تجربی!
۲- با کمی

ادامه مطلب  

آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ  

بسمه تعالی
نکته: این نوشته، انتقادی بسیار شدیدی است بر سیاست های آموزش و پرورش لذا امیدوارم که کسی از این سخنان آزرده نشود.
آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ
۱- آیا اسلام مهم است یا علوم تجربی؟ آقایان مهترم، آنهایی که فکر می کنند خدا می فرماید که علم مهمتر از قرآن و نماز است، عزیزانم منظور خدا علم فلسفی دینی مذهبی است نه یکسری چیزهایی غربی زده شده!‍ در حقیقت حتی مطالعات نشان داده شده است که علم طب ریشه ای دارد در برسی های تحلیلی و نه تجربی!
۲- با کمی

ادامه مطلب  

آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ  

بسمه تعالی
نکته: این نوشته، انتقادی بسیار شدیدی است بر سیاست های آموزش و پرورش لذا امیدوارم که کسی از این سخنان آزرده نشود.
آموزش و پرورش خیانت کار بزرگ
۱- آیا اسلام مهم است یا علوم تجربی؟ آقایان مهترم، آنهایی که فکر می کنند خدا می فرماید که علم مهمتر از قرآن و نماز است، عزیزانم منظور خدا علم فلسفی دینی مذهبی است نه یکسری چیزهایی غربی زده شده!‍ در حقیقت حتی مطالعات نشان داده شده است که علم طب ریشه ای دارد در برسی های تحلیلی و نه تجربی!
۲- با کمی

ادامه مطلب  

استخدام - دعوت به همکاری _ استخدام مهندس  

استخدام - دعوت به همکاری _ استخدام مهندس
دعوت به همکاری _ استخدام مهندس
نوع آگهی: جنسیت نیرو:استخدام مرد،زن
از کلیه فارغ التحصیلان رشته های مهندسی عمران - مکانیک - برق(تمامی
گرایشها) - زمین شناسی - مکانیک خاک - سازه - زلزله - کشاورزی - تونل -
معماری - شهر سازی - هیدروگرافی - فتوگرامتری - هیدرولوژی - الکترومکانیک -
شیمی ، جهت رتبه بندی (گرید) شرکت ها با شرایط عالی دعوت به همکاری می
شود.
سایت: sabtnarin.com
وبلاگ: narin.niazerooz.com
پیامک : 100086145
دعوت به همکاری استخد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1