مرگ کاکتوس ها  

دنیای کاکتوس
علت مرگ کاکتوسها ...
آبیاری بیش از حد  یکی از علل مرگ کاکتوسها میباشد..
کاکتوس و ساکولنت آب را برای ادامه حیات در فصول خشک در خود ذخیره می کنند  .  
در طبیعت کاکتوس آب  را کم کم و با دقت ذخیره می کند و این باعث می شود که از دست دادن آب ذخیره شده به آسانی نباشد .
حالا وقتی که شما در خانه از کاکتوس نگهداری می کنید و به آن بیش از حد نیاز آب می دهید این مشکلات برای کاکتوس پیش می آید 
 ترک خوردگی بدنه ، پوسیدگی پایین تنه و ریشه کاکتوس و لکه ه

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1